قسمت 26 بخش 3


قسمت های برنامه


جزیره دانش قسمت 1
قسمت 1 بخش 1
جزیره دانش قسمت 1
قسمت 1 بخش 2
جزیره دانش قسمت 1
قسمت 1 بخش 3
جزیره دانش قسمت 2
قسمت 2 بخش 1
جزیره دانش قسمت 2
قسمت 2 بخش 2
جزیره دانش قسمت 2
قسمت 2 بخش 3
جزیره دانش قسمت 3
قسمت 3 بخش 1
جزیره دانش قسمت 3
قسمت 3 بخش 2
جزیره دانش قسمت 3
قسمت 3 بخش 3
جزیره دانش قسمت 4
قسمت 4 بخش 1
جزیره دانش قسمت 4
قسمت 4 بخش 2
جزیره دانش قسمت 4
قسمت 4 بخش 3
جزیره دانش قسمت 5
قسمت 5 بخش 1
جزیره دانش قسمت 5
قسمت 5 بخش 2
جزیره دانش قسمت 5
قسمت 5 بخش 3
جزیره دانش قسمت 6
قسمت 6 بخش 1
جزیره دانش قسمت 6
قسمت 6 بخش 2
جزیره دانش قسمت 6
قسمت 6 بخش 3
جزیره دانش قسمت 7
قسمت 7 بخش 1
جزیره دانش قسمت 7
قسمت 7 بخش 2
جزیره دانش قسمت 7
قسمت 7 بخش 3
جزیره دانش قسمت 8
قسمت 8 بخش 1
جزیره دانش قسمت 8
قسمت 8 بخش 2
جزیره دانش قسمت 8
قسمت 8 بخش 3
جزیره دانش قسمت 9
قسمت 9 بخش 3
جزیره دانش قسمت 9
قسمت 9 بخش 1
جزیره دانش قسمت 9
قسمت 9 بخش 2
جزیره دانش قسمت 10
قسمت 10 بخش 1
جزیره دانش قسمت 10
قسمت 10 بخش 2
جزیره دانش قسمت 10
قسمت 10 بخش 3
جزیره دانش قسمت 11
قسمت 11 بخش 1
جزیره دانش قسمت 11
قسمت 11 بخش 2
جزیره دانش قسمت 11
قسمت 11 بخش 3
جزیره دانش قسمت 12
قسمت 12 بخش 1
جزیره دانش قسمت 12
قسمت 12 بخش 2
جزیره دانش قسمت 12
قسمت 12 بخش 3
جزیره دانش قسمت 13
قسمت 13 بخش 1
جزیره دانش قسمت 13
قسمت 13 بخش 2
جزیره دانش قسمت 13
قسمت 13 بخش 3
جزیره دانش قسمت 14
قسمت 14 بخش 1
جزیره دانش قسمت 14
قسمت 14 بخش 2
جزیره دانش قسمت 14
قسمت 14 بخش 3
جزیره دانش قسمت 15
قسمت 15 بخش 1
جزیره دانش قسمت 15
قسمت 15 بخش 2
جزیره دانش قسمت 15
قسمت 15 بخش 3
جزیره دانش قسمت 16
قسمت 16 بخش 1
جزیره دانش قسمت 16
قسمت 16 بخش 2
جزیره دانش قسمت 16
قسمت 16 بخش 3
جزیره دانش قسمت 17
قسمت 17 بخش 1
جزیره دانش قسمت 17
قسمت 17 بخش 2
جزیره دانش قسمت 17
قسمت 17 بخش 3
جزیره دانش قسمت 18
قسمت 18 بخش 1
جزیره دانش قسمت 18
قسمت 18 بخش 2
جزیره دانش قسمت 18
قسمت 18 بخش 3
جزیره دانش قسمت 19
قسمت 19 بخش 1
جزیره دانش قسمت 19
قسمت 19 بخش 2
جزیره دانش قسمت 19
قسمت 19 بخش 3
جزیره دانش قسمت 20
قسمت 20 بخش 1
جزیره دانش قسمت 20
قسمت 20 بخش 2
جزیره دانش قسمت 20
قسمت 20 بخش 3
جزیره دانش قسمت 21
قسمت 21 بخش 1
جزیره دانش قسمت 21
قسمت 21 بخش 2
جزیره دانش قسمت 21
قسمت 21 بخش 3
جزیره دانش قسمت 22
قسمت 22 بخش 1
جزیره دانش قسمت 22
قسمت 22 بخش 2
جزیره دانش قسمت 22
قسمت 22 بخش 3
جزیره دانش قسمت 23
قسمت 23 بخش 1
جزیره دانش قسمت 23
قسمت 23 بخش 2
جزیره دانش قسمت 23
قسمت 23 بخش 3
جزیره دانش قسمت 24
قسمت 24 بخش 1
جزیره دانش قسمت 24
قسمت 24 بخش 2
جزیره دانش قسمت 24
قسمت 24 بخش 3
جزیره دانش قسمت 25
قسمت 25 بخش 1
جزیره دانش قسمت 25
قسمت 25 بخش 2
جزیره دانش قسمت 25
قسمت 25 بخش 3
جزیره دانش قسمت 26
قسمت 26 بخش 1
جزیره دانش قسمت 26
قسمت 26 بخش 2
جزیره دانش قسمت 26
قسمت 26 بخش 3
جزیره دانش قسمت 27
قسمت 27 بخش 1
جزیره دانش قسمت 27
قسمت 27 بخش 2
جزیره دانش قسمت 27
قسمت 27 بخش 3
جزیره دانش قسمت 30
قسمت 30 بخش 1
جزیره دانش قسمت 30
قسمت 30 بخش 2
جزیره دانش قسمت 30
قسمت 30 بخش 3
جزیره دانش قسمت 31
قسمت 31 بخش 1
جزیره دانش قسمت 31
قسمت 31 بخش 2
جزیره دانش قسمت 31
قسمت 31 بخش 3
جزیره دانش قسمت 32
قسمت 32 بخش 1
جزیره دانش قسمت 32
قسمت 32 بخش 2
جزیره دانش قسمت 32
قسمت 32 بخش 3
جزیره دانش قسمت 33
قسمت 33 بخش 1
جزیره دانش قسمت 33
قسمت 33 بخش 2
جزیره دانش قسمت 33
قسمت 33 بخش 3
جزیره دانش قسمت 34
قسمت 34 بخش 1
جزیره دانش قسمت 34
قسمت 34 بخش 2
جزیره دانش قسمت 34
قسمت 34 بخش 3
جزیره دانش قسمت 35
قسمت 35 بخش 1
جزیره دانش قسمت 35
قسمت 35 بخش 2
جزیره دانش قسمت 35
قسمت 35 بخش 3
جزیره دانش قسمت 36
قسمت 36 بخش 1
جزیره دانش قسمت 36
قسمت 36 بخش 2
جزیره دانش قسمت 36
قسمت 36 بخش 3
جزیره دانش قسمت 37
قسمت 37 بخش 1
جزیره دانش قسمت 37
قسمت 37 بخش 2
جزیره دانش قسمت 37
قسمت 37 بخش 3
جزیره دانش قسمت 38
قسمت 38 بخش 1
جزیره دانش قسمت 38
قسمت 38 بخش 2
جزیره دانش قسمت 38
قسمت 38 بخش 3
جزیره دانش قسمت 39
قسمت 39 بخش 1
جزیره دانش قسمت 39
قسمت 39 بخش 2
جزیره دانش قسمت 39
قسمت 39 بخش 3
جزیره دانش قسمت 40
قسمت 40 بخش 1
جزیره دانش قسمت 40
قسمت 40 بخش 2
جزیره دانش قسمت 40
قسمت 40 بخش 3
جزیره دانش قسمت 41
قسمت 41 بخش 2
جزیره دانش قسمت 41
قسمت 41 بخش 3
جزیره دانش قسمت 41
قسمت 41 بخش 1
جزیره دانش قسمت 42
قسمت 42 بخش 1
جزیره دانش قسمت 42
قسمت 42 بخش 2
جزیره دانش قسمت 42
قسمت 42 بخش 3
جزیره دانش قسمت 43
قسمت 43 بخش 1
جزیره دانش قسمت 43
قسمت 43 بخش 2
جزیره دانش قسمت 43
قسمت 43 بخش 3
جزیره دانش قسمت 45
قسمت 45 بخش 1
جزیره دانش قسمت 45
قسمت 45 بخش 2
جزیره دانش قسمت 45
قسمت 45 بخش 3
جزیره دانش قسمت 46
قسمت 46 بخش 1
جزیره دانش قسمت 46
قسمت 46 بخش 2
جزیره دانش قسمت 46
قسمت 46 بخش 3
جزیره دانش قسمت 47
قسمت 47 بخش 1
جزیره دانش قسمت 47
قسمت 47 بخش 2
جزیره دانش قسمت 47
قسمت 47 بخش 3
جزیره دانش قسمت 49
قسمت 49 بخش 1
جزیره دانش قسمت 49
قسمت 49 بخش 2
جزیره دانش قسمت 49
قسمت 49 بخش 3
جزیره دانش قسمت 50
قسمت 50 بخش 1
جزیره دانش قسمت 50
قسمت 50 بخش 2
جزیره دانش قسمت 50
قسمت 50 بخش 3
جزیره دانش قسمت 51
قسمت 51 بخش 1
جزیره دانش قسمت 51
قسمت 51 بخش 2
جزیره دانش قسمت 51
قسمت 51 بخش 3
جزیره دانش قسمت 52
قسمت 52 بخش 1
جزیره دانش قسمت 52
قسمت 52 بخش 2
جزیره دانش قسمت 52
قسمت 52 بخش 3

21 نظر

User Image
حسام حاجبی

با عرض سلام و خسته نباشید من به دنبال نقشه کار که در قسمت ۶ بخش۳ پخش شد میگردم چند سال پیش گشتم و پیادش کردم الان که اومدم میبینم نیست اگه کسی بلده لطفا راهنمایی کنه


User Image
AnonymousUser

طرح های خطای دید بخش 6راازکجابه دست اوریم؟


User Image
محمّد مبین علایی

سلام من هر روز برنامه جزیره دانش رو میبینم خیلی برنامه جالبی هست


User Image
حسین

واقعا افتضاح من میخام از دست شما شکایت کنم.بچه داشت خانه رو آتیش میزد.با این ازمایشات ابلهانه


User Image
حسین

فردا میرم سازمان شکایت میکنم


User Image
eng.naserdavoodi1363@gmail.com

خیلی برنامه جالبی است. ممنون


User Image
eng.naserdavoodi1363@gmail.com

عالی ممنون


User Image
eng.naserdavoodi1363@gmail.com


User Image
AnonymousUser

داداش داخل برنامه میگن این ازمایش ها را با نظر معلم و پدر و مادر انجام دهید شما بچتون گوش نکرد


User Image
محمد حسن جعفری

سلام من به آزمایش اینا خییییییییییییییلی اعلاقه دارم ممنون میشم به وعده های میدین عمل کنید. بعدشم من همین امشب شما گفتید که آموزش ساخ چراغ قوه ماورای بنفش رو توی سایت بزارید و کلی وعده های دیکه لطفاً به وعده هایی که میدید عمل کنید . به هتون بر نخره ها شما دارید کسایی که مثل من عاشق آزمایش و اینا هستند از برنامه ی شما برای ساخت و ساز آزمایش استفاده نکنند. مثلاً من یک کتاب گرفتم که آزمایش ها وساخت ساز ها ی باحالی داره. ولی هنوز برنامه ی شما رو دنبال می کنم. تاریخ:1400/10/7


User Image
محمد حسن جعفریAnonymousUser

میشه این عکس (شارلود ) لو تعغیر بدین به آرم جزیره دانش یا بزارید خودمون انتخاب کنیم.


User Image
AnonymousUser

خیلی عالیه من می‌خوام درست کنم ولی حیف که چوب بستنی کامل ندارم.❌


User Image
AnonymousUser

خیلی برنامه جالبی بود و امیدوارم به جای این شاخه و اون شاخه پریدن در تولید برنامه، روی ادامه‌دار بودن همین جزیره دانش سرمایه‌گذاری بشه شاید بهتر باشه


User Image
جواد رضایی


User Image
سیدعلی طیبی


User Image
نیما دهقانی

برنامه ی خوبی است ولی من نمیدونم خطای دید رو از کجا پیدا کنم لطفا بگید


User Image
آنیتا احمدی

خیلی ممنون برنامه ی خیلی خوبی


User Image
AnonymousUser

عالیییییییییییییی


User Image
آنیتا احمدی

من الان دارم برنامه ی شما را نگاه می کنم خیلی مفید است


User Image
خانم عباسی

عالی


User Image
AnonymousUser

عالییییییییییییییییییی. فقط کی اموزش ساخت چراغ قوه ماورایبنفش را میزارید؟

ثبت نظر شما

ثبت نظر شما