fanamouz-about-us

درباره فن آموز

شرکت فن آموز، با طراحی و ساخت و تولید انبوه تجهیزاا آزماشگزها ی و آموزشزی و اها ز
خدما آموزش علمی و عملی ب حدود 2 میلیون دانشآموز و ااهان معلم و ب ثمزر هسزاندن ده زا
اختراع، ب شرح گااهش پیوست موفق ب اها خدماتی ب جامعز دانزش آمز وزان، معلمزان و مزداه
کگوه شده است.
اشن گااهش شامل معرفی فعالیت ای انجام شده و ده حال انجام توسط "شرکت سامانه رشدد
آموزههای جوانهها و فناوری آموزشی )سراج فن آموز(" ده هاستای تروشج و آشناسازی عمزوم مزردم بز
وشژه دانش آموزان با علوم و فناوهشها اها میشود. ده اشن گااهش، ب شش فعالیت عمزده ده سزالهای
اخیر اشاهه شده است:
-0 تجهیز "پارکهای فن آموز" )تروشج مفاهیم و کاهبرد ای علوم و فناوهی(
-0 طراحی و )بعضا اختراع( و تولید انبوه وسايل آزمايشگاهی برای مدارس و دانشگاهها
-3 تولید سری برنامههای تلويزيونی مانند "نمايشهای علمی چیستا"
-4 برنامه ترويجی و شاد و همگانی "شبهای فیزيک"
-5 برگزاری کارگاههای آموزش علوم و روش تدريس برای ارتقای روش تدريس معلمان
-6 ارائه محتوای آموزش مجازی از طريق سايت جستار
-7 برپايی مسابقات دانش آموزی برای دهها هزار دانش آموز )مانند مسابقه ابن هیثم(