باغ علم نوجوان باغ کتاب تهران

  • مالک: شهرداری تهران
  • محل پارک:تهران

استان ها