پارک شهرک علمی و تحقیقاتی

 • مالک: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
 • محل پارک:اصفهان

پارک انرژی نیروگاه شوباد

 • مالک: نیروگاه شوباد کهنوج
 • محل پارک:کرمان

خانه سلامت شهرداری اصفهان

 • مالک: شهرداری اصفهان
 • محل پارک:اصفهان

پارک انرژی نیروگاه رودشور

 • مالک: نیروگاه رودشور
 • محل پارک:مرکزی

پارک علوم پرواز

 • مالک: پارک فناوری پردیس
 • محل پارک:تهران

باغ علم نوجوان باغ کتاب تهران

 • مالک: شهرداری تهران
 • محل پارک:تهران

نمایندگی های جهان