بازدید خانوادگی کارکنان صندوق توسعه و تعاون از پارک «فن‌آموز»

جمعی از کارکنان صندوق توسعه و تعاون پارک فناوری پردیس به همراه خانواده، روز پنجشنبه ۹ اسفندماه از پارک «فن‌آموز» بازدید کردند.

پارک فن آموز - کارکنان صندوق توسعه و تعاون