سایر آزمایش‌های قسمت دوازدهم چیستا

وابستگی مقاومت الکتریکی به دما در شیشه

در این آزمایش یک‌تکه شیشه در یک مدار جریان الکتریکی و در مسیر جریان لامپی قرارگرفته است. در ابتدا لامپ خاموش است.

fanamouz_chistaa12-6-1سپس با شعله شیشه گرم می‌شود

fanamouz_chistaa12-6-2شیشه مقاومت الکتریکی بالایی دارد اما در دماهای بالا خاصیت رسانایی پیدا می‌کند. بعد از گم کردن شیشه، لامپ در مدار روشن می‌شود.

fanamouz_chistaa12-6-3اتم‌های مواد مختلف دارای الکترون‌هایی هستند که در فاصله‌های مختلف به دور هسته در حال گردش می‌باشند. الکترونی که به هسته نزدیک‌تر است انرژی کمتری دارد؛ اما نیروی جاذبه واردشده از هسته به آن زیاد است و به‌آسانی نمی‌توان آن را از هسته‌اتم جدا کرد. به همین دلیل الکترون‌های آخرین مدار دارای بیشترین انرژی و کمترین وابستگی هستند. به آخرین لایه هر اتم لایه ظرفیت یا والانس و الکترون‌های این لایه نیز الکترون‌های ظرفیت یا والانس گفته می‌شود. نیروی جاذبه‌ای که از هسته به الکترون‌های ظرفیت وارد می‌شود بسیار ضعیف است و باانرژی کمی که از خارج به این الکترون‌ها وارد شود، الکترون‌ها از قید هسته آزاد می‌شوند. به الکترونی که از قید هسته آزاد شود و بتواند در ماده انتقال یابد الکترون‌های آزاد می‌گویند. خواص الکتریکی اجسام به این الکترون‌ها وابسته است. شیشه دارای الکترون‌های آزاد نیست و الکترون‌ها نمی‌توانند آزادانه حرکت کنند تا رسانشی وجود داشته باشد. با گرم کردن شیشه جنبش الکترون‌ها زیاد شده و می‌توانند حرکت کنند و درنتیجه شیشه تا حدی رسانا می‌شود. به‌عبارت‌دیگر افزایش دما موجب کاهش مقاومت ویژه‌ی الکتریکیِ شیشه می‌شود.