سایر آزمایش‌های قسمت دوازدهم چیستا

انفجار بادکنک هیدروژنی

در این آزمایش بادکنک‌هایی توسط گاز هیدروژن پرشده‌اند.

fanamouz-chista12-5-1به سر چوب بلندی مقداری پنبه آغشته به الکل بسته‌شده است؛ و این چوب افروخته‌شده است. این چوب به بادکنک‌ها نزدیک می‌شود.

fanamouz_chistaa12-5-2

چیزی که مشاهده می‌شود سوختن بادکنک‌ها نیست بلکه انفجار بادکنک‌های حاوی هیدروژن است.

fanamouz_chistaa12-5-3

fanamouz_chistaa12-5-4گاز هیدروژن (دی‌هیدروژن یا مولکول هیدروژن) بسیار آتش‌گیر است و می‌تواند در هوا و در بازه گسترده‌ای از غلظت، میان ۴٪ تا ۷۵٪ حجمی، منفجری شود. سرعت سوختن بسیار زیادی دارد و به‌شدت حرارت تولید می‌کند و حرارتش بالا می‌رود. آنتالپی استاندارد سوختن برای هیدروژن ۲۸۶ کیلوژول بر مول است.

(۲H_2 (g)+O_2 (g)→۲H_2 O(l)+572KJ(286 KJ⁄mol