سایر آزمایش‌های قسمت نهم چیستا

نیروهای عمل و عکس‌العمل برای دو فرد نشسته بر روی صفحات غلتان

دو عدد صندلی بر روی دوتخته قرارگرفته‌اند. هرکدام از این دوتخته بر روی ریل‌هایی قرار دارند که می‌توانند آزادانه بر روی آن‌ها به سمت جلو و عقب حرکت کنند. از دو دانش‌آموز خواسته می‌شود تا بر روی این صندلی‌ها رو به روی ‌هم بنشینند و کف دست‌های خود را به یکدیگر بچسبانند.

fanamouz_chistaa09-6-1هنگامی‌که دو دانش‌آموز در این حالت یکدیگر را هل می‌دهند. هرکدام از آن‌ها از دیگری دور خواهد شد.

fanamouz_chistaa09-6-2

fanamouz_chistaa09-6-3در اینجا نیز قانون سوم نیوتن حکم‌فرماست. طبق قانون سوم نیوتن هرگاه فردی به فرد دیگری نیرو وارد می‌کند، فرد دوم هم به اولی نیرو وارد می‌کند؛ برای هر عملی عکس‌العملی مساوی و در خلاف جهت آن داریم. اینجا هرکدام از دانش آموزان در قبال نیرویی که به‌طرف مقابل وارد می‌کند. نیرویی به همان اندازه و در خلاف جهت دریافت می‌کند که نیروی عکس‌العمل دریافتی باعث حرکت او می‌شود.

fanamouz_chistaa09-6-4در حالت دوم دو دانش‌آموز بر روی صندلی‌های خود که قابلیت حرکت بر روی صفحات لغزان بر روی ریل را دارد در یک ردیف پشت سر هم نشسته‌اند.

fanamouz_chistaa09-6-5دانش‌آموزی که پشت سر دانش‌آموز اول نشسته است به او نیرویی در جهت حرکت به‌سوی جلو اعمال می‌کند.

fanamouz_chistaa09-5-3در این حالت علاوه بر اینکه دانش‌آموز جلویی به سمت جلو حرکت می‌کند. دانش‌آموزی که نیرو وارد کرده نیز به سمت عقب حرکت می‌کند زیرا طبق قانون سوم نیوتن عکس‌العمل نیرویی که به دوست خود وارد کرده است، باعث حرکت او به سمت عقب می‌شود.

fanamouz_chistaa09-6-7

fanamouz_chistaa09-6-8در حالت سوم دو دانش‌آموز رو به روی ‌هم بر روی صندلی‌های مستقر بر روی تخته لغزنده نشسته‌اند و هرکدام سر طناب را در دست نگه‌داشته‌اند.

fanamouz_chistaa09-6-9یکی از دانش آموزان طناب را به سمت خود می‌کشد. این کار باعث انتقال نیرو از طریق طناب به فرد مقابل می‌شود و فرد مقابل، به سمت او حرکت می‌کند. از طرفی خود دانش‌آموزی که طناب را می‌کشد نیز به سمت طرف مقابلش حرکت می‌کند زیرا طبق قانون سوم نیوتن عکس‌العمل همان نیرویی که او به طناب وارد می‌کند، در خلاف جهت به خود او وارد می‌شود.

fanamouz_chistaa09-6-10

fanamouz_chistaa09-6-11