سایر آزمایش‌های قسمت نهم چیستا

حرکت سه‌چرخه با کمک نیروی حاصل از کپسول آتش‌نشانی

در این آزمایش مجری برنامه بر روی سه‌چرخه‌ای نشسته است. کپسول گاز دی‌اکسیدکربن نیز در جلوی فرد بر روی این سه‌چرخه قرار دارد. هنگامی‌که ضامن کپسول توسط مجری کشیده می‌شود همزمان با خروج گاز دی‌اکسیدکربن، سه‌چرخه در خلاف جهت خروج گاز دی‌اکسیدکربن شروع به حرکت می‌کند.

fanamouz_chistaa09-5-1

fanamouz_chistaa09-5-2در این آزمایش نیز اثر قانون سوم نیوتن خود را درحرکت سه‌چرخه نمایان می‌کند. گاز دی‌اکسید‌کربن هنگام خروج از کپسول دارای سرعت زیادی است و به مولکول‌های هوا نیرو وارد می‌کند. مولکول‌های هوا نیز طبق قانون سوم نیوتن به قسمت محفظه خروجی گاز نیرویی به همان اندازه ولی در خلاف جهت وارد می‌کنند؛ و چون این کپسول بر روی سه‌چرخه قرار دارد لذا سه‌چرخه در خلاف جهت مسیر گاز خروجی از کپسول دی‌اکسیدکربن حرکت می‌کند.

fanamouz_chistaa09-5-3