فن آموز - اتوبوس فضایی
پارک فن آموز - کارکنان صندوق توسعه و تعاون