Card image cap
مسابقات فن آموز

از فعالیتهای جاری فن آموز، اجرای مسابقات علمی دانش آموزی است. دانش آموزان با ساخت وسایل یا انجام آزمایشهای علمی و تهیه فیلمهای کوتاه از این فعالیتها، در مسابقات فن آموز شرکت می کنند و برگزیدگان جوایزی دریافت می کنند.

اطلاعات و اخبار این فعالیت فن آموز به تدریج در این بخش بارگذاری می شود.