اتصال سنج

این محصول یک دستگاه اتصال سنج حساس است که عبور جریان‌های الکتریکی خیلی ضعیف را هم می‌تواند آشکار کند.

برای کار با دستگاه، پس از نصب باتری‌ها دستگاه را با فشار بر کلید آن روشن کنید. در این حالت چراغ اول روشن می‌شود تا معلوم شود مدار روشن است.

درصورتی‌که اتصالات فلزی دو طرف دستگاه به‌وسیله یک جسم رابط به یکدیگر وصل شوند، چراغ دوم دستگاه روشن و یک‌صدای بوق تولید می‌شود که نشانه عبور جریان الکتریکی است.

برای عمل کردن این مدار، لازم نیست که اتصالات فلزی دو طرف دستگاه با یک سیم یا یک جسم رسانا به هم وصل شوند بلکه اجسام و مواد با رسانایی ضعیف مانند بدن انسان هم می‌توانند نقش رابط را ایفا کنند.

یک آزمایش جالب: اتصال فلزی یک‌طرف مدار را با دستتان لمس کنید و اتصال فلزی طرف دیگر دستگاه توسط شخص دیگری لمس شود. حال اگر دودست آزاد این دو نفر باهم تماس یابند، دستگاه عبور جریان الکتریکی را با نور و صدا آشکار می‌کند. این آزمایش را با چند نفر هم می‌توان انجام داد.