دلایل علمی آزمایش‌های قسمت سوم برنامه تلویزیونی چیستا

موضوع برنامه: نیتروژن (ازت) مایع