چسباندن تلمبه دستی لوله بازکن بر روی صفحه پلاستیکی

در این آزمایش یک تلمبه دستی لوله بازکن بر روی یک صفحه پلاستیکی چسبانده می شود. قبل از اینکه تلمبه بر روی صفحه پلاستیکی بچسبد، فشار هوا در سمت بالا و پایین قسمت پیاله‌ای شکل تلمبه با هم برابر است.

چسباندن تلمبه دستی لوله بازکن بر روی صفحه پلاستیکی

fanamouz-chistaa01-2-2

بعد از چسباندن تلمبه به خاطر نیرویی که به وسیله دست به تلمبه در جهت عمود بر صفحه پلاستیکی وارد شده است؛ قسمتی از هوای داخل قسمت پیاله‌‌ای شکل تلمبه دستی خارج شده وتلمبه به صفحه پلاستیکی می‌چسبد.

fanamouz-chistaa01-2-3
بعد از چسباندن تلمبه بر روی صفحه پلاستیکی برای جدا کردن آن به صورت عمود برصفحه به سمت بالا باید نیروی زیادی اعمال شود؛ زیرا فشار هوا در بالای قسمت پیاله‌‌ای شکل بیشتر از فشار هوای قسمت داخل آن خواهد بود.

fanamouz-chistaa01-2-4 fanamouz-chistaa01-2-5

فیلم آزمایش را در ویدئو زیر مشاهده کنید.