صلی الله علیک یا صادق آل محمد (ص)

صلی الله علیک یا صادق آل محمد (ص)

امام صادق سلام الله علیه : مَن عَیَّرَ مُؤمِناً بِذَنبٍ لَم یَمُت حَتّى یَرتکَبَهُ
کسى که مؤمنى را براى گناهى سرزنش کند، نمیرد تا خودش آن گناه را مرتکب شود.

میزان الحکمه: ح ۱۴۸۵۴