از وجودت جود معنا می‌شود

امام جواد علیه السلام فرمود:

ثَلاثٌ یَبْلُغْنَ بِالْعَبْدِ رِضْوانَ اللّهِ: کَثْرَهُ الاْ سْتِغْفارِ، وَ خَفْضِ الْجْانِبِ، وَ کَثْرَهِ الصَّدَقَهَ.

 سه چیز، سبب رسیدن به رضوان خداى متعال مى باشد:

۱ – نسبت به گناهان و خطاها، زیاد استغفار و اظهار ندامت کردن .

۲ – اهل تواضع کردن و فروتن بودن .

۳ – صدقه و کارهاى خیر بسیار انجام دادن .