بازدید دبیران آموزش و پرورش منطقه ۹ از پارک «فن‌آموز»

گروهی از دبیران آموزش و پرورش منطقه ۹ شهر تهران روز سه شنبه ۷ آذر ماه از پارک فن‌آموز بازدید کردند.