بازدید دبیران آموزش و پرورش شهر قدس از پارک «فن‌آموز»

گروهی از دبیران آموزش و پرورش شهر قدس روز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه از پارک فن‌آموز بازدید کردند.

نظرات دبیران آموزش و پرورش شهر قدس درباره پارک فن‌آموز