سایر آزمایش‌های قسمت دوازدهم چیستا

آتش زدن چای کیسه‌ای

برای انجام این آزمایش از کیسه‌های چای کیسه‌ای استفاده می‌شود. برای این منظور باید دو انتهای چای کیسه‌ای بریده شود و چای درون آن خالی شود. با انگشت کیسه‌های چای را باز می‌کنند و آن را در حالتی که شکل استوانه مانند دارد، بر روی کف دست قرار می‌دهند.

fanamouz_chistaa12-3-1با استفاده از کبریت یا فندک قسمت بالای چای کیسه‌ای را آتش می‌زنند. مشاهده می‌شود که چای کیسه‌ای از قسمت بالا آتش می‌گیرد و آتش از بالای استوانه حرکت می‌کند و همان‌طور که می‌سوزد مانند موشک به سمت بالا پرواز می‌کند.

fanamouz_chistaa12-3-2

fanamouz_chistaa12-3-3

fanamouz_chistaa12-3-4دو عامل در استوانه‌ای که از کیسه چای ساخته‌شده، باعث می‌شوند تا این آزمایش عمل کند. عامل اول اینکه چگالی هوای داخل استوانه در مقایسه با هوای خارج از آن کمتر است. همان‌طور که شعله به پایین کیسه چای می‌رسد هوای داخل استوانه را نیز گرم می‌کند. گرما مولکول‌های هوای داخل استوانه را تحریک می‌کند و سبب می‌شود تا سریع‌تر حرکت کنند و منبسط شوند. مولکول‌های گرم شده داخل استوانه نسبت به مولکول‌های هوای خارج از آن دورتر از یکدیگر قرار می‌گیرند و باعث می‌شوند چگالی هوای داخل استوانه کمتر از هوای خارج از آن باشد. این هوای گرم‌تر، کم چگال تر بوده و به‌طرف بالای هوای سردتر، با چگالی بیشتر حرکت می‌کند؛ و این همان جریان همرفتی است.
اما این‌ها برای ایجاد موشکی که در انتهای آزمایش مشاهده کردید کافی نیست. همان‌طور که کیسه چای می‌سوزد خاکستر و دود تولید می‌کند. دود بلند می‌شود و در هوا پراکنده می‌شود و تنها از خود خاکستری به‌جای می‌گذارد. چون خاکستر بسیار سبک است نیرویی که در اثر اختلاف دما ایجاد می‌شود و هوای گرم را به سمت بالا می‌راند برای بلند کردن این خاکستر به سمت بالا کافی است.