سایر آزمایش‌های قسمت دوازدهم چیستا

روشن کردن فشفشه با استفاده از یخ

در این آزمایش یک عدد فشفشه بر روی زمین قرار داده‌شده است. قالب یخ کوچکی را بر روی فتیله این فشفشه قرار می‌دهند.

fanamouz_chistaa12-2-1
بعد از چند ثانیه دیده می‌شود که فشفشه روشن می‌شود.

fanamouz_chistaa12-2-2

fanamouz_chistaa12-2-3درواقع قبل از شروع برنامه، فتیله این فشفشه به مقداری سدیم آغشته شده است. سدیم، یک عنصر شیمیایی جدول تناوبی است که نماد آن Na و عدد اتمی آن ۱۱ است. سدیم، یک فلز واکنش‌دهنده نرم و مومی شکل است که به گروه فلزات قلیایی که ازنظر ترکیبات طبیعی فراوان هستند، تعلق دارد. این عنصر بسیار واکنش‌پذیر است و با شعله زردرنگی می‌سوزد. در هوا، اکسید می‌شود و به‌شدت با آب واکنش می‌دهد. ازاین‌رو باید همیشه در زیر نفت یا روغن نگهداری شود.
سدیم مانند دیگر فلزات قلیایی، نرم، سبک‌وزن، سفید مایل به نقره‌ای و واکنش‌دهنده است و ازاین‌جهت هرگز به‌صورت آزاد در طبیعت یافت نمی‌شود. سدیم در آب غوطه‌ور شده، آن را تجزیه کرده، هیدروژن آزاد می‌کند و هیدرو اکسید می‌سازد. سدیم در آب فوراً آتش می‌گیرد، ولی در هوای معمولی در دمای زیر ۳۸۸ کلوین آتش نمی‌گیرد.
درواقع در این آزمایش، واکنش زیر صورت گرفت که منجر به آتش گرفتن فتیله و پس‌ازآن روشن شدن فشفشه شد.

fanamouz_chistaa12-2-4