چرخش روی صفحه چرخان با کمک نیروی عکس‌العمل حاصل از ضربه دست

در این آزمایش از افراد خواسته می‌شود تا بر روی صفحه دایره‌ای که قابلیت چرخش دارد، قرار بگیرند و سپس بدون کمک از وسیله‌ای روی این صفحه چرخان به سمتی بچرخند. در این حالت هیچ نیروی خارجی وجود ندارد و فرد نمی‌تواند بدون کمک گرفتن از وسیله‌ای و بدون دخالت نیروی خارجی بچرخد.

fanamouz_chistaa09-2-1

fanamouz-chista9-2-2
حال فرد دیگری در مقابل فردی که درروی صفحه چرخان است، می‌ایستد. فردی که بر روی صفحه چرخان ایستاده است با دست ضربه‌ای به دست فرد ساکن در مقابل خود می‌زند. این ضربه زدن درواقع واردکردن نیرویی از طرف فرد ایستاده بر روی صفحه چرخان به فرد ساکن بر روی زمین است. طبق قانون سوم نیوتن هرگاه جسمی به جسم دیگری نیرو وارد می‌کند جسم دوم هم به اولی نیرو وارد می‌کند؛ برای هر عملی عکس‌العملی مساوی و در خلاف جهت آن داریم. درنتیجه از طرف فرد ساکن نیز به فرد ایستاده بر روی صفحه چرخان نیرویی به همان اندازه و در خلاف جهت وارد می‌شود و این نیرو باعث چرخش فرد همراه با صفحه چرخان در زیر پای او می‌شود.

fanamouz_chistaa09-2-2