دوازدهمین برنامه شب فیزیک فن‌آموز برگزار شد

دوازدهمین برنامه شب فیزیک فن‌آموز، چهارشنبه ۱۵ شهریورماه در محل «پارک فن‌آموز» برگزار شد.

این نمایش علمی شامل دو برنامه بود:

۱ معلّق نگاه‌داشتن اجسام تحت تأثیر نیروی مغناطیسی.

۲ تولید عدد پی (∏) با مشارکت مهمانان، با استفاده از اعداد تصادفی، بر اساس تعریف عدد پی (∏) در هندسه.