سایر آزمایش‌های قسمت ششم چیستا

بیرون آوردن تخم‌مرغ از درون ارلن

در ابتدای این برنامه تلویزیونی تخم‌مرغی با استفاده از فشار هوا و بدون دخالت دست درون ارلن انداخته شد. حال هدف بیرون آوردن همان تخم‌مرغ بدون دخالت دست و با استفاده از فشار هواست.

fanamouz-chista-06-10-1برای این کار ارلنی که تخم‌مرغ درون آن است را بر روی شعله حرارت می‌دهند. تا هوای درون آن منبسط شود.

fanamouz-chista-06-10-2هنگامی‌که ارلن را بر روی شعله حرارت می‌دهند، هوای درون آن منبسط‌شده و فشار آن افزایش می‌یابد. فشار هوای درون ارلن بیشتر از فشار هوای محیط اطراف ارلن می‌شود و لذا فشار هوای درون ارلن به تخم‌مرغ نیرویی به سمت خارج وارد می‌کند و تخم‌مرغ را به سمت بیرون ارلن می‌راند.

fanamouz-chista-06-10-3و لذا تخم‌مرغ با این روش بدون دخالت دست و با استفاده از فشار هوا از ارلن خارج می‌شود.

fanamouz-chista-06-10-4