بررسی رسانش گرمایی لوله‌های با جنس‌های مختلف

با این آزمایش رسانش گرمایی مواد مختلف بررسی می‌شوند. سه میله از جنس‌های چوب، پلاستیک و آهن با لایه‌ای از کاغذ بر سر آن‌ها پوشانده شده‌اند.

fanamouz_chista-07--4-1
انتهای همه میله‌ها را که با کاغذ پوشانده شده است تا دمای یکسانی گرم می‌کنند. سرعت سوختن کاغذ در این سه میله با جنس‌های مختلف متفاوت است.

fanamouz_chista-07-4-2

در ابتدا کاغذی که بر روی میله چوبی است می‌سوزد.

fanamouz_chista-07-4-3

سپس حرارت دادن میله‌های فلزی و پلاستیکی ادامه داده می‌شود و مشاهده می‌شود که کاغذی که بر روی میله پلاستیکی است می‌سوزد.

fanamouz_chista-07--4-4

و در انتها کاغذ پوشانده شده بر روی میله فلزی خواهد سوخت.

fanamouz_chista-07-4-5
سرعت سوختن کاغذها از روی هرکدام از میله‌ها نشان‌دهنده سرعت انتقال گرما توسط ماده سازنده آن میله است. میله چوبی رسانش گرمایی بسیار پایینی دارد لذا کاغذ پوشانده شده بر روی آن تمام حرارت را جذب می‌کند و بسیار سریع آتش می‌گیرد درحالی‌که میله فلزی رسانش گرمایی بسیار بالاتری نسبت به دو میله دیگر دارد و لذا گرما را انتقال می‌دهد و مقدار کمتری از گرما توسط کاغذ جذب می‌شود و درنتیجه کاغذ دیرتر آتش می‌گیرد.