• شرکت «سراج فن‌آموز»

فن‌آموز

 • نوآوری در آموزش
 • فناوری در خدمت آموزش
 • آموزش علوم همراه با شادی
 • ایجاد شوق و انگیزه

«فن‌آموز» شرکت دانش بنیان و عضو پارک فناوری پردیس

شرکت سامانه رشد آموزه‌های جوانه‌ها و فن‌آوری آموزشی (سراج فن‌آموز)

«فن‌آموز» شامل مجموعه فعالیت‌هایی به شرح ذیل است:

 •  طراحی و تولید تجهیزات آزمایش و آموزش برای خانه و مدرسه
 • احداث خانه‌های علم و پارک‌های فن‌آموز و طراحی و ساخت تجهیزات آن‌ها
 • تولید برنامه‌های علمی تلویزیونی مانند «چیستا و نسیم دانشنما»
 • برپایی مجالس ترویج علمی مانند شب‌های فیزیک
 • برپایی کارگاه‌های آزمایشگاهی و هم‌افزایی تجارب دبیران
 • برپایی کارگاه‌های آزمایشگاهی و آموزشی برای دانش آموزان
 • آموزش تعاملی و مجازی در سایت فن‌آموز
 • طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاهی
 • برگزاری مسابقات علمی دانش‌آموزی
 • ۲۹ سال تجربه در به‌کارگیری فناوری در خدمت آموزش

فن‌آموز در خدمت معلم و دانش‌آموز